Dưới Đây Là Các Loại Cảm Biến Điện Tử Công Nghiệp

Nhóm 1: Trình bày về cảm biến đo quang; cảm biến đo vị trí và đo dịch chuyển.

* Chương 2: Cảm biến đo quang.

1. Tính chất 
- Tính chất sóng
- Tính chất hạt

2. Đơn vị đo ánh sáng

- Đon vị đo năng lượng

- Đơn vị đo thị giác

3. Cảm biến quang dẫn
4. Cảm biến quang điện phát xạ 

Chi tiết về cảm biến đo quang tại đây.

* Chương 4: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

1. Cảm biến vị trí tiếp xúc
Ø Công tắc hành trình (Limit Switchs)
Ø Điện thế kế điện trở (Potentiometers)
2. Cảm biến vịtrí không tiếp xúc
Ø Cảm biến từ (Magnetic Sensors)
Ø Cảm biến siêu âm (Ultrasonic Sensors)
Ø Cảm biến tiệm cận (Promixity Sensors)   

Ø Cảm biến quang điện (Photoelectric)

Chi tiết về cảm biến vị trí và dịch chuyển tại đây. 

Nhóm 2: Trình bày về cảm biến đo nhiệt độ; cảm biến đo biến dạng

Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ

1. Tổng quan
2. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)
3. Nhiệt điện trở (RTD)
4. Themistor
5. IC đo nhiệt độ
6. Nhiệt kế hồng ngoại

Chi tiết về cảm biến đo nhiệt độ tại đây. 

Chương 5: Cảm biến đo biến dạng

1. Biến dạng và phương pháp đo

 

2. Cảm biến điện trở kim loại

 

3. Cảm biến áp trở silic

 

4. Cảm biến dây rung

Chi tiết về cảm biến đo biến dạng tại đây. 

Nhóm 3: Trình bày về cảm biến đo lực; cảm biến đo gia tốc, vận tốc và rung.

* Chương 6: Cảm biến đo lực

Chi tiết về cảm biến đo lực tại đây.

* Chương 7: Cảm biến đo gia tốc, vận tốc và rung

Chi tiết về cảm biến  đo gia tốc, vận tốc và rung tại đây. 

Nhóm 4: Trình bày về cảm biến đo áp suất cht lưu; cảm biến đo lưu lượng và đo mức chất lưu.

* Chương 8: Cảm biến đo áp suất chất lưu.

   - Giới thiệu sơ lược: Áp suất là đại lượng có giá trị bằng tỉ số giữa lực tác dụng vuông góc lên một mặt với diện tích của nó theo công thức. p=dF/ds

Chi tiết về cảm biến đo áp suất chất lưu tại đây. 

* Chương 9: Cảm biến đo lưu lượng và đo mức chất lưu

   - Giới thiệu sơ lược:

   + Cảm biến đo lưu lượng: Lưu lượng chất lưu là lượng chất lưu chảy qua tiết diện ngang của ống trong một đơn vị thời gian. Tuỳ theo đơn vị tính lượng chất lưu (theo thể tích hoặc khối lượng) người ta phân biệt:
     Lưu lượng thể tích (Q) tính bằng m3/s, m3/giờ ...
     Lưu lượng khối (G) tính bằng kg/s, kg/giờ ...

  + Cảm biến đo mức: Mục đích việc đo và phất hiện mức chất lưu là xác định mức độ hoặc khối lượng chất lưu trong bình chứa.

Có ba phương pháp hay dùng trong kỹ thuật đo và phát hiện mức chất lưu:
 1. Phương pháp thuỷ tĩnh dùng biến đổi điện.
 2. Phương pháp điện dựa trên tính chất điện của chất lưu.
 3. Phương pháp bức xạ dựa trên sự tương tác giữa bức xạ và chất lưu.

Chi tiết về cảm biến đo lưu lượng và đo mức chất lưu Link 1  Link 2